CLPA Mediterra  »  Informace  »  Pro pacienty  »  Tým kvality

Tým kvality

Zdravotnické zařízení CLPA je akreditováno dle standardů Spojené akreditační komise (SAK) od dubna 2015. Oddělení řízení kvality CLPA zaštituje proces kontinuálního zvyšování kvality zdravotní péče a bezpečí pacientů CLPA.

CLPA souhrnná zpráva sledování indikátorů kvality v Centru pohybového aparátu, s.r.o. (CLPA) za rok 2017

  • Sběr dat a jejich pravidelná analýzu za účelem hodnocení kvality poskytované péče

  • Sledování a analýza výskytu nežádoucích událostí v průběhu poskytování péče
    V roce 2017 bylo nahlášeno 12 nežádoucích událostí, stejný počet jako v roce 2016. Polovina všech hlášení se týkala pádu pacienta; v porovnání s rokem 2016 poklesl počet o 2 pádů na 6. Všechny nežádoucí události pečlivě prověřujeme tak, abychom zjistili příčinu výskytu události, včetně identifikace všech souvisejících rizik. Na základě této analýzy jsou navrhována nápravná opatření vedoucí ke snížení výskytu závažných nežádoucích událostí.

  • Pravidelné šetření průzkumu spokojenosti hospitalizovaných a ambulantních pacientů
    Průzkum spokojenosti u hospitalizovaných i ambulantních pacientů je zjišťován prostřednictvím anonymních dotazníkových šetření. Pacienti mohou své zkušenosti se službami poskytovanými v CLPA vyjádřit vyplněním dotazníku, který je k dispozici v tištěné podobě v čekárnách nebo na webových stránkách nemocnice. Výsledky dotazníkového šetření slouží jako zdroj informací o spokojenosti pacientů s kvalitou poskytované péče a jsou využívány pro její další zlepšení. 

  • Podílí se na koordinaci procesu poskytování zdravotních služeb v souladu s rezortními bezpečnostními cíli za účelem zvýšení bezpečí pacientů

  • Sleduje kvalitu poskytovaných služeb prostřednictvím plánované kontrolní a auditní činnosti

  • Pravidelné průzkumy spokojenosti zaměstnanců

30.1.2018, Ing. Jana Vacíková, provozní ředitel