Kvalita a bezpečí

Zdravotnické zařízení CLPA získalo akreditaci SAK a externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb. na základě akreditačního šetření, které proběhlo 22.4.2015. V roce 2018 CLPA úspěšně dokončila re-akreditační řízení a potvrdila tak opět kvalitu své péče.

Akreditace je nástroj pro externí hodnocení kvality a bezpečí při poskytování zdravotních služeb. Přihlášením k akreditaci se zdravotnické zařízení zavazuje ke zvyšování péče o pacienty, k zajištění bezpečného prostředí a snaze minimalizovat možná rizika pro pacienty a pro zaměstnance. Je to nástroj hodnocení a řízení kvality, které se provádí pomocí akreditačních standardů SAK (Spojené akreditační komise):

AKREDITAČNÍ STANDARDY SAK ČR:

 1. Rezortní bezpečnostní cíle
 2. Práva pacientů a jejich edukce
 3. Dostupnost a kontinuita péče
 4. Diagnostická péče
 5. Terapeutická péče
 6. Anesteziologická a chirurgická péče
 7. Objednávání, předepisování a podávání léků a léčiv
 8. Hygiena nemocničního prostředí a protiepidemická opatření
 9. Řízení a správa
 10. Řízení kvality a bezpečí
 11. Bezpečí prostředí
 12. Informace a komunikace
 13. Řízení lidských zdrojů

Akreditovaná nemocnice garantuje pacientovi bezpečnost a kvalitu péče kontinuálním sledováním, analýzou a zlepšováním kvalitativních ukazatelů všech oblastí provozu nemocnice. Tyto ukazatele jsou zahrnuty v akreditačních standardech a předpisech nemocnice pro všechny oblasti řízení a poskytování zdravotní péče.

Akreditační setření probíhá periodicky po 3 letech, kdy se musí nemocnice znovu ucházet o její udělení.

Tým kvality

Koordinátorem kvality pro CLPA je Ing. Jana Vacíková.

Činnost managementu kvality organizačně zabezpečuje Tým kvality:

 • Připravuje vnitřní dokumenty týkajících se kvality a bezpečí, poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče
 • Spolupodílí se na rozvíjení strategických cílů nemocnice v oblasti kvality a bezpečí
 • Provádí kontrolní činnosti týkající se kvality zdravotnické dokumentace, léčebné a ošetřovatelské péče a bezpečnosti poskytované péče a služeb

CLPA souhrnná zpráva sledování indikátorů kvality v Centru pohybového aparátu, s.r.o. (CLPA) za rok 2017

Indikátory kvality zdravotní péče slouží ke sledování kvality lůžkové zdravotní péče. V rámci pravidelného sledování indikátorů kvality sbíráme data a pravidelně je analyzujeme za účelem hodnocení kvality poskytované péče. Kromě sledování statistických dat (počet pádů, počet komplikací k počtu ošetřovacích dní) se zaměřujeme na sledování nežádoucích událostí, průzkumy spokojenosti pacientů i zaměstnanců.

 • Sledování a analýza výskytu nežádoucích událostí v průběhu poskytování péčeV roce 2017 bylo nahlášeno 12 nežádoucích událostí, stejný počet jako v roce 2016. Polovina všech hlášení se týkala pádu pacienta; v porovnání s rokem 2016 poklesl počet o 2 pádů na 6. Všechny nežádoucí události pečlivě prověřujeme tak, abychom zjistili příčinu výskytu události, včetně identifikace všech souvisejících rizik. Na základě této analýzy jsou navrhována nápravná opatření vedoucí ke snížení výskytu závažných nežádoucích událostí.
 • Pravidelné šetření průzkumu spokojenosti hospitalizovaných a ambulantních pacientůPrůzkum spokojenosti u hospitalizovaných i ambulantních pacientů je zjišťován prostřednictvím anonymních dotazníkových šetření. Pacienti mohou své zkušenosti se službami poskytovanými v CLPA vyjádřit vyplněním dotazníku, který je k dispozici v tištěné podobě v čekárnách. Výsledky dotazníkového šetření slouží jako zdroj informací o spokojenosti pacientů s kvalitou poskytované péče a jsou využívány pro její další zlepšení.

30.1.2018, Ing. Jana Vacíková, provozní ředitel