Vaše názory, pochvaly a stížnosti

Postup při vyřizování podnětů a stížností

V případě připomínek ke kvalitě nebo způsobu námi poskytovaných služeb je stanoven následující postup, podle kterého budou podněty a stížnosti vyřízeny:

 1. K podání podnětu/stížnosti je oprávněn pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba blízká pacientovi v případě, že pacient ze zdravotních důvodů nemůže stížnost podat, či osoba pacientem zmocněná.
 2. Podnět/stížnost vyřizuje jednatel společnosti nebo ředitelka společnosti.
 3. Stížnost lze podat:
  • Písemně: na adresu CLPA, s.r.o., sekretariát jednatele, Sokolovská 304, 190 61 Praha 9
  • Osobně: po telefonickém dojednání termínu schůzky s ředitelkou společnosti nebo jednatelem. Termín schůzky lze dojednat na telefonním čísle +420 266 006 335 v pracovní dny od 8:00 do 15:00.

  V případě osobního podání stížnosti je o jednání se stěžovatelem sepsán protokol, který účastníci jednání stvrdí svými podpisy.

 4. Všechny stížnosti jsou evidovány a spisy týkající se jednotlivých stížností jsou uloženy na sekretariátu jednatele.
 5. Pro účinné prošetření stížnosti potřebujeme, aby písemně podaná stížnost obsahovala minimálně tyto údaje:
  • vylíčení podstatných skutkových okolností, které jsou podnětem ke stížnosti, včetně uvedení osob nebo pracovišť, kterých se stížnost týká
  • jméno a příjmení stěžovatele
  • bydliště a doručovací adresa stěžovatele, případně jiný kontakt na stěžovatele (telefon, fax, elektronická adresa)
  • vlastnoruční podpis stěžovatele
 6. Stěžovatel je se způsobem vyřízení stížnosti vyrozuměn písemně.
 7. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti má stěžovatel možnost obrátit se na příslušný správní orgán – Magistrát hlavního města Prahy, odbor sociální péče a zdravotnictví.
 8. Podání stížnosti nemá vliv na další poskytování služeb.
 9. Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů od doručení stížnosti či sepsání protokolu o ústní stížnosti.