Vnitřní oznamovací systém

 • Admin Admin
 • 28.9.2023

Vnitřní oznamovací systém

INFORMACE SPOLEČNOSTI VE VZTAHU K VNITŘNÍMU OZNAMOVACÍMU SYSTÉMU

Společnost Centrum léčby pohybového aparátu, s.r.o., se sídlem Praha 9, Sokolovská 304, 190 00, IČO: 264 32 471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 81768 (dále jen „Společnost“), v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavedla vnitřní oznamovací systém, který je součástí Compliance programu Společnosti, a který slouží k podávání oznámení o protiprávním jednání v souladu se Zákonem.

Vnitřní oznamovací systém Společnosti (tzv. whistleblowing systém) je určen pouze fyzickým osobám, které se dozvěděly o možném protiprávním jednání blíže vymezeném v Zákoně. Těmito osobami se rozumí zejména:

 1. bývalí a současní zaměstnanci Společnosti;
 2. osoby, které vykonávaly nebo vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost pro Společnost, a to i zprostředkovaně;
 3. osoby, které byly nebo jsou se Společností v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Vnitřní oznamovací systém má umožnit Společnosti efektivně odhalovat možná protiprávní jednání na pracovišti nebo týkající se Společnosti a zároveň zajistit oznamovatelům ochranu před odvetnými opatřeními v souvislosti s podaným oznámením.

Společnost nastavila ve vnitřním oznamovacím systému technická a organizační opatření tak, aby nebylo možné odhalit identitu oznamovatele. S totožností oznamovatele a obsahem oznámení má právo se seznámit pouze příslušná osoba, která přijímá a vyřizuje došlá oznámení, a která musí zachovávat mlčenlivost a důvěrnost ohledně identity oznamovatele a obsahu oznámení v průběhu i po skončení šetření.

Určená příslušná osoba

Společnost určila níže uvedenou příslušnou osobu, která přijímá a vyřizuje oznámení podaná prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

Způsoby podávání oznamování

V souladu se Zákonem mohou fyzické osoby, které se dozvěděly o možném protiprávním jednání podávat oznámení následujícími způsoby:

 1. písemně přímo do rukou příslušné osoby nebo zasláním na adresu uvedenou v článku 1 výše – s cílem zajistit ochranu oznamovatele by v případě písemného podání mělo být oznámení umístěno v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT – K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“; k zajištění ochrany totožnosti oznamovatele by obálka neměla být zvnějšku označena identifikačními údaji oznamovatele;
 2. telefonicky na číslo +420 702 055 987 – z telefonického rozhovoru bude pořízen písemný záznam; případně bude z telefonického rozhovoru pořízena zvuková nahrávka a to pouze se souhlasem oznamovatele;
 3. e-mailem na e-mailovou adresu ;
 4. osobně, a to na žádost oznamovatele.

V souladu se Zákonem může oznamovatel podat oznámení rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.

Přijímání oznámení od třetích osob

Společnost nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Tato informace je platná a účinná ode dne 1. října 2023.

Pro partnery

 • Admin Admin
 • 17.5.2021

Etický kodex pro obchodní partnery

Všichni obchodní partneři skupiny VAMED se musí, při uzavírání smluv od hodnoty zakázky 5 000,- , kdy se obchodní partner stává dodavatelem společnosti ze skupiny VAMED, zavázat k dodržování přiloženého Etického kodexu pro obchodní partnery (Code of Conduct for business partners), který doplňuje etický kodex skupiny (Code of Conduct).

Aktuality

 • Admin Admin
 • 19.9.2018

Aktuality

Kvalita péče v C.L.P.A.

 • Admin Admin
 • 13.7.2018

Kvalita a bezpečí

Zdravotnické zařízení CLPA získalo akreditaci SAK a externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb. na základě akreditačního šetření, které proběhlo 22.4.2015. V letech 2024, 2021 a 2018 C.L.P.A. úspěšně absolvovala re-akreditační řízení.

Akreditace je nástroj pro externí hodnocení kvality a bezpečí při poskytování zdravotních služeb. Přihlášením k akreditaci se zdravotnické zařízení zavazuje ke zvyšování péče o pacienty, k zajištění bezpečného prostředí a snaze minimalizovat možná rizika pro pacienty a pro zaměstnance. Je to nástroj hodnocení a řízení kvality, které se provádí pomocí akreditačních standardů SAK (Spojené akreditační komise):

AKREDITAČNÍ STANDARDY SAK ČR:

 1. Rezortní bezpečnostní cíle
 2. Práva pacientů a jejich edukce
 3. Dostupnost a kontinuita péče
 4. Diagnostická péče
 5. Terapeutická péče
 6. Anesteziologická a chirurgická péče
 7. Objednávání, předepisování a podávání léků a léčiv
 8. Hygiena nemocničního prostředí a protiepidemická opatření
 9. Řízení a správa
 10. Řízení kvality a bezpečí
 11. Bezpečí prostředí
 12. Informace a komunikace
 13. Řízení lidských zdrojů

Akreditovaná nemocnice garantuje pacientovi bezpečnost a kvalitu péče kontinuálním sledováním, analýzou a zlepšováním kvalitativních ukazatelů všech oblastí provozu nemocnice. Tyto ukazatele jsou zahrnuty v akreditačních standardech a předpisech nemocnice pro všechny oblasti řízení a poskytování zdravotní péče.

Akreditační setření probíhá periodicky po 3 letech, kdy se musí nemocnice znovu ucházet o její udělení.

Tým kvality

Koordinátorem kvality pro CLPA je Ing. Jana Vacíková.

Činnost managementu kvality organizačně zabezpečuje Tým kvality:

 • Připravuje vnitřní dokumenty týkajících se kvality a bezpečí, poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče
 • Spolupodílí se na rozvíjení strategických cílů nemocnice v oblasti kvality a bezpečí
 • Provádí kontrolní činnosti týkající se kvality zdravotnické dokumentace, léčebné a ošetřovatelské péče a bezpečnosti poskytované péče a služeb

 

O nás

 • Admin Admin
 • 4.10.2017

O nás

Centrum léčby pohybového aparátu, s.r.o. (CLPA) je přední zdravotnické zařízení, které nabízí specializovanou péči v oblasti ortopedie a rehabilitace (ambulantní i lůžkové). Tyto dva obory jsou spolu medicínsky propojeny, proto došlo v minulosti ke spojení původní CLPA (založeno v roce 1999) s oddělením Centra preventivní a léčebné rehabilitace (založeno 2002).

Profesionální tým pod vedením primáře MUDr. Michala Zídky, Ph.D. poskytuje kvalitní, profesionální a moderní léčebnou péči v oboru ortopedie dospělých, sportovní traumatologie a ortopedické operativy.

Nejen pro pacienty operované v CLPA zajišťuje oddělení lůžkové rehabilitace pod vedením primářky MUDr. Terezy Knoppové pooperační péči pro pacienty po ortopedických operacích.

Naše oddělení ambulantní rehabilitace pod vedením Mgr. Pavla Fuksy se specializuje na širokou péči z oblasti fyzioterapie, od běžné léčby po vysoce specializované techniky, včetně nejnovějších metod a přístrojů.
Všechna naše oddělení nabízejí příjemné a komfortní prostředí a najdete je v budově polikliniky Vysočany, se kterou CLPA úzce spolupracuje.

Jsme držitelem známky „akreditováno SAK“, kterou nám Spojená akreditační komise udělila při re-akreditačním řízení v březnu 2024 v rámci trvalého zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče našeho zdravotnického zařízení.

Moderní klinika

Naše klinika patří mezi přední zdravotnická zařízení v Evropě nabízející zdravotní péči na nejvyšší úrovni.

Vyjdeme Vám vstříc

Náš personál je velice přátelský a poskytne Vám tu nejlepší péči za každých okolností.

Profesionální personál

Klinika disponuje multidisciplinárním týmem vysoce erudovaných lékařů, sester, fyzioterapeutů a nelékařského personálu všech hlavních oborů medicíny.

Vedení nemocnice

MUDr. Jiří Váchal
lékařský ředitel

Ing. Jana Vacíková
provozní ředitelka